ارز دیجیتال movr یا مون ریور ( MoonRiver ) چیست ؟

ارز دیجیتال movr توکن movr ارز دیجیتال moonriver

 مون ریور ( Moonriver ) شبکه‌ای هم راستا با مون بیم ( Moonbeam ) است و رنگ و لعابی تازه به شبکه کاناری (اکوسیستمی که ارزهای کوزاما و پولکادات از آن بهره می برند) بخشیده است. کدهای جدید اول برای مون ریور استفاده می شوند و در آنجا می توانند تحت شرایط اکونومیک واقعی، آزمایش […]